Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Dành cho cán bộ nhân viên đơn vị hành chính sự nghiệp

Sản phẩm dành cho cá nhân đang làm việc tại các Cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước/Đơn vị sự nghiệp như trường học, bệnh viện/Tổ chức kinh tế có vốn nhà nước.

Dành cho nhân viên có thu nhập từ lương

Sản phẩm dành cho cá nhân đang làm việc tại các tổ chức/doanh nghiệp/công ty nhận lương tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Dành cho hội viên đoàn thể chính trị - xã hội

Sản phẩm dành cho thành viên Hội liên hiệp phụ nữ/Hội cựu chiến binh/Hội nông dân

Sản xuất kinh doanh tín chấp

Sản phẩm dành cho cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đa dạng các ngành nghề