BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI (Áp dụng từ ngày 21-07-2014)

Hồ Chí Minh
Kỳ hạn VND EUR USD (Doanh nghiệp) USD (Cá nhân)
Không kỳ hạn 1,00 0,01 0,20 0,20
01 Tuần 1,00 0,01 0,24 1,00
02 Tuần 1,00 0,01 0,24 1,00
03 Tuần 1,00 0,01 0,24 1,00
01 Tháng 6,00 0,01 0,25 1,00
02 Tháng 6,00 0,01 0,25 1,00
03 Tháng 6,00 0,01 0,25 1,00
04 Tháng 6,00 0,01 0,25 1,00
05 Tháng 6,00 0,01 0,25 1,00
06 Tháng 6,80 0,01 0,25 1,00
07 Tháng 7,00 0,01 0,25 1,00
08 Tháng 7,10 0,01 0,25 1,00
09 Tháng 7,20 0,01 0,25 1,00
10 Tháng 7,20 0,01 0,25 1,00
11 Tháng 7,30 0,01 0,25 1,00
12 Tháng 7,80 0,01 0,25 1,00
13 Tháng 8,10 0,01 0,25 1,00
15 Tháng 8,10 0,01 0,25 1,00
18 Tháng 8,10 0,01 0,25 1,00
24 Tháng 8,00 0,01 0,25 1,00
36 Tháng 8,00 0,01 0,25 1,00
48 Tháng 8,00 0,01 0,25 1,00
60 Tháng 8,00 0,01 0,25 1,00
* Ghi chú:
- Lãi suất trên được tính theo đơn vị: %/năm trên cơ sở tính 360 ngày.
- Thông tin về lãi suất ở đây chỉ là các mức lãi suất và các kỳ hạn cơ bản.
Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng Bản Việt trên toàn quốc hoặc hotline: (08) 62 639 639.